Zamówienia Publiczne

Doradztwo w zakresie Prawa zamówień publicznych

1. Szacowanie wartości zamówienia i wybór trybu zamówienia publicznego
2. Wymagane dokumenty - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wzór umowy.
3. Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert
4. Procedura przeprowadzania postępowania przetargowego
5. Dokumentowanie postępowania przetargowego

Doradztwo w zakresie zamówień przez podmioty niepodlegające ustawie Pzp

1. Szacowanie wartości zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia, formularze zapytań ofertowych, wzór umowy.
3. Procedura postępowania.
4. Wybór wykonawcy.
5. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
Doradztwo podmiotom niepodlegającym ustawie Pzp w prowadzeniu postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nasz specjalista od 11 lat zajmuje się zawodowo prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych. W tym czasie przeprowadził około 250 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości szacunkowej blisko 200.000.000.- zł netto.

Postępowania stanowiły:
• roboty budowlane, ale również dostawy (komputerów, mebli, specjalistycznego sprzętu naukowego – np. spektrometr mas za 1,2 mln zł)
• usługi ( projektowania architektonicznego, sprzątania, ochrony).
Wśród tych zamówień były zamówienia finansowane ze środków Unii Europejskiej.Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa