Plany i Strategie Rozwoju

Oferujemy kompleksowe i fachowe przygotowanie Planów Rozwoju Lokalnego i Strategii Rozwoju dla samorządów.

Zapewniamy:

 

  • przygotowanie niezbędnych analiz składających się na diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy/powiatu
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami i partnerami społecznymi
  • wykonanie analizy SWOT
  • opracowanie ostatecznej wersji tekstu w profesjonalnym układzie graficznym
  • przeprowadzenie warsztatów strategicznych, których celem jest opracowanie strategii rozwoju gminy/powiatu

 STRATEGIA ROZWOJU


Strategia rozwoju to sposób wyznaczania celów, kierunków i sposobów działania, będących reakcją na otoczenie w sytuacji szybko zachodzących zmian. Zadaniem strategii jest dostarczenie podstaw racjonalnego działania
Odpowiada na bardzo ważne pytanie: Co trzeba zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości?

Oferujemy sporządzenie Strategii Rozwoju wyznaczającego długofalowe kierunki i cele rozwoju samorządu lokalnego oraz wskazującego narzędzia ich realizacji. Dokument może być także punktem wyjścia dla bieżących decyzji inwestycyjnych i prorozwojowych podejmowanych przez lokalne władze i inwestorów prywatnych.

 

Najważniejsze korzyści

1. Podstawa korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania
• Spójność z nowym Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO)
• Uzyskanie spójności wizji rozwoju z nową Strategią Rozwoju Województwa
2. Uzyskanie rzetelnej informacji o stanie społeczno-gospodarczym gminy
3. Planowanie nowych inwestycji w zgodzie z realnymi potrzebami mieszkańców
4. Budowanie rozwoju gminy opartego na zasobach lokalnych i specyficznych uwarunkowaniach
5. Platformę współdziałania władz JST z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, przedsiębiorcami  w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom.PLAN ROZWOJU LOKALNEGO


Odpowiedzialna władza lokalna powinna podejmować decyzje na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego gminy czy miasta.
System planowania rozwoju lokalnego daje taką możliwość, jest to dokument o charakterze programowo-projektowym, przedstawiającym w całościowej formie cele rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wynikające z nich działania, jaka będą realizowane na terenie Jednostek Samorządów Terytorialnych w wybranych latach (koncepcja funkcjonowania w dłuższym okresie czasu).

Powinien zawierać:

 

  • główne cele rozwojowe gminy,
  • środki prowadzące do ich realizacji,
  • sposoby i reguły zachowania podmiotów zaangażowanych w jego realizację

 

Plan powinien koncentrować się na podstawowych i najważniejszych problemach gminy, warunkujących jego rozwój społeczny i gospodarczy.Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa