Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Celem realizacji Planów gospodarki niskoemisyjnej jest spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 ze zm.)

Firma PL Europa S.A. przygotowuje Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Jednostek Samorządów Terytorialnych.
W ramach PGN musi zostać przeprowadzona inwentaryzacja zużycia emisji gazów cieplarnianych oraz analiza możliwości redukcji zużycia energii. Dla wybranego wariantu działań opracowany zostaje harmonogram działań i jego warianty finansowania. Ustalone zostają zasady monitorowania i raportowania wyników. PGN obejmuje wszystkie podmioty i sektory poczynając od producentów i odbiorców energii, wyjątkiem są instalacje objęte unijnym systemem handlu objęte uprawnieniami do emisji (EST)

Najważniejsze korzyści wynikające ze stworzenia planu:

• ułatwiony dostęp do funduszy zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji dotyczących efektywności energetycznej w gminie w perspektywie 2014-2020
• oszczędności w budżecie gminy, wynikające z optymalnego zużycia energii
• udoskonalenie zarządzania gminą
• poprawa jakości powietrza na terenie gminy
• lepszy wizerunek władz samorządowych, które z myślą o lokalnej społeczności realizują prośrodowiskową i rozwojową politykę

Jeśli planują Państwo w najbliższych latach inwestycje związane z efektywnością energetyczną, takie jak:

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
• projekty redukujące oddziaływanie hałasu, drgań, zanieczyszczeń powietrza
• wymiana oświetlenia ulicznego
• budowa rozproszonych, czystych źródeł energii
• modernizacja sieci ciepłowniczych
• modernizacja lub zakup taboru niskoemisyjnego
zalecamy Państwu sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa