Dotacje unijne i rozliczanie projektów unijnych

Wypełnij Ankietę

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Szczególne sukcesy odnieśliśmy wraz z naszymi klientami w zakresie dofinansowania różnego rodzaju inwestycji komunalnych.
 
Wnioski aplikacyjne przygotowane przez naszych konsultantów uzyskują pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.
Dzięki naszym działaniom już ponad 100 samorządów i instytucji publicznych skorzystało z możliwości, jakie dają fundusze unijne, łączna kwota dotacji pozyskanych przez PL Europa S.A. to ponad 490 mln PLN.POMOC W OTRZYMANIU DOTACJI


 Analiza wstępna

Analiza potrzeb samorządu w zakresie możliwości pozyskania funduszy UE

 

•  Analiza możliwości pozyskania dofinansowanie ze względu na podmiot ubiegającego się o dofinansowanie, charakter inwestycji
oraz warunki jakie trzeba spełnić.
•  Doradztwo w zakresie wyboru programu (potencjalnego źródła finansowania), z którego można pozyskać dofinansowanie
na określone przedsięwzięcie
•  Ustalenie konkretnego obszaru prac
•  Przeprowadzenie stosownego wywiadu
•  Zweryfikowanie pozyskanych danych i ustalenie możliwości pozyskania dotacji.

 

Efektem końcowym etapu I jest pisemna deklaracja stron, co do formy i sposobu dalszej współpracy w procesie pozyskania i rozliczenia dofinansowania.

 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o udzielenie dotacji

 
•  Pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów
•  Na życzenie JST - opracowanie dokumentów strategicznych (Lokalnych Planów Rozwoju, Planów Rewitalizacji, Strategii Rozwoju Gminy, Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, itp.)
•  Sporządzanie niezbędnych analiz i ekspertyz związanych z planowanym projektem
•  Opracowanie dokumentów dot. oddziaływania na środowisko
•  Przygotowanie załączników m.in. biznes plan, studium wykonalności, oświadczenia oraz dokumenty formalne wnioskodawcy
•  Obliczenie luki finansowej, sporządzanie części finansowych wniosków
•  Monitorowanie procesu oceny wniosku, przygotowanie korespondencji z instytucją pośrednicząca

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek i załączniki sporządzane są zgodnie w wymogami programu operacyjnego oraz przepisami prawa.

 STUDIA WYKONALNOśCI


Studium wykonalności jest podstawowym elementem dokumentacji projektowej dla projektów inwestycyjnych. Studium ma wspierać proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie mocnych i słabych stron projektu, jego szans i zagrożeń,  a także szans na jego powodzenie.

 

Profesjonalnie przygotowane studium stanowi w dużej mierze o sukcesie w przypadku ubiegania się o dotację unijną. Samodzielnie i we współpracy z partnerami przygotowaliśmy blisko 100 studiów wykonalności dla wszystkich typów projektów inwestycyjnych realizowanych przez samorządy.

W PL Europa przygotowujemy dla Ciebie profesjonalne studium w oparciu o niezbędne dane.

 

Zapewniamy wykonanie analiz:

prawnych -
analiza praw do nieruchomości i ewentualnych niezbędnych kroków do przeprowadzenia inwestycji przed jej przeprowadzeniem
logiki projektu oraz aspektów społecznych, gospodarczych i kulturowych -
zestawienie problemów z celami realizowanymi przez inwestycję, wykazanie powiązań celów inwestycji z polityką krajową i unijną, kwantyfikacja produktów i rezultatów
ekologiczna -
oddziaływanie inwestycji na środowisko
technicznych/technologicznych -
weryfikacja poprawności przyjętych założeń, zgodnie z prawem krajowym i unijnym, analiza rozwiązań pod kontem innowacyjności, analiza kosztów realizacji i eksploatacji
finansowych i ekonomicznych -
ustalenie parametrów makroekonomicznych, określenie pozycji finansowej Beneficjenta, ustalenie założeń inwestycji, opracowanie harmonogramów realizacji i finansowania projektu inwestycyjnego, prognozy kosztów operacyjnych projektu, analiza przepływów pieniężnych związanych z finansowaniem projektu, zmiana kosztów operacyjnych i przepływów pieniężnych w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego, określenie ekonomiczno-społecznych korzyści i kosztów projektu, określenie ENPV, ENPVR i EIRR projektuZARZąDZANIE PROJEKTEM I JEGO ROZLICZANIE


Oferujemy także Państwu kompleksową pomoc w zakresie rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE

 

•  Zarządzanie projektem - zgodnie z wymogami poszczególnych programów i funduszy
•  Współpracę w zakresie przygotowania przetargów zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
•  Rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu (sporządzanie raportów okresowych i sprawozdań z realizacji projektów, sporządzanie wniosków o płatność dotacji)
•  Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowo - księgowej projektu
•  Analizę zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym
•  Kontrolę wykonania umów z wykonawcami
•  Kontrolę kosztów projektowych i ich zgodności z wydatkami kwalifikowanymi
•  Nadzór i doradztwo przy opracowywaniu materiałów promocyjnych, spełniających wymogi informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków publicznych np. tablice informacyjne, pamiątkowe, plakietki informacyjne itp.
•  Audyt wewnętrzny projektu
•  Monitoring i sprawozdawczość merytoryczną
•  Asystowanie i pomoc w przypadku ewaluacji i kontroli dotacji.

 

Nasza oferta obejmuje również pełnienie funkcji inwestora zastępczego zgodnie z przepisami ustawy Prawa budowlanego. Wypełnij Ankietę

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa