Doradztwo inżynieryjne

DORADZTWO INŻYNIERYJNE

I Dokumentacja wstępna, przedinwestycyjna
•    Udział w pracach przygotowawczych inwestycji- analiza przedinwestycyjna
•    Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
•    Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
•    Dokumenty towarzyszące ww. opracowaniom, wymagane prawem i odrębnymi przepisami
•    Opracowania ekofizjograficzne, inwentaryzacje zieleni
•    Analizy urbanistyczne
•    Opracowania konserwatorskie, w tym gminne ewidencje zabytków
•    Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne
•    Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II Dokumentacja techniczna

•    Przygotowanie planów i specyfikacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
•    Opracowanie koncepcji technicznych, technologicznych i programowo-przestrzennych
•    Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych
•    Świadectwa charakterystyki energetycznej projektu
•    Raporty oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
•    Doradztwo w zakresie prawa budowlanego
•    Projekty budowlane, wykonawcze wraz z kosztorysami inwestorskimi
•    Audyty energetyczne

III  Przygotowanie inwestycji

•    Postepowanie przetargowe zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
•    Opracowanie SIWZ, wzorów umów, udział w komisji przetargowej
•    Audyty dokumentacji technicznej

IV Przeprowadzenie inwestycji

•    Zastępstwo inwestycyjne - nadzór techniczny i prawny na budowie
•    Kontrola i weryfikacja dokumentacji powykonawczej
•    Kontrola i rozliczenie robót dodatkowych

V Usługi w okresie gwarancji inwestycji

•    Kontrola wykonywanych przeglądów w okresie gwarancyjnym
•    Kwalifikacja robót na gwarancyjne i dodatkowe
•    Kontrola wykonywania napraw gwarancyjnychZapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa