Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa PL Europa S.A.

Tytuł projektu: Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa PL Europa S.A. zmierzającego do wejścia na rynki Europy zachodniej i Ameryki Północnej z usługą Forigami Risk&Valuation świadczoną za pomocą rozwiązań cloud computingRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie: II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Wniosek o dofinansowanie nr RPLD.02.02.01- 10-0088/16

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa PL Europa S.A., należącym do sektora MŚP, w ramach typu projektu „opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji”. PL Europa S.A. posiada autorski innowacyjny system informatyczny, dla którego wstępnie wybrano międzynarodową markę „Forigami Risk&Valuation”. W ramach zadania realizowane w trakcie projektu powstanie dzieło zawierające nowy model biznesowy internacjonalizacji PL Europa S.A., zmierzający do wejścia na rynek międzynarodowy.


 

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy