System szkoleń LEAN MANUFACTURING

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do pracowników JANTOŃ Spółka Akcyjna Sp. K. i miały na celu poprawę efektywności w zakresie funkcjonowania zakładu produkcyjnego.System Szkoleń LEAN MANUFACTURING Jako Kolejny Milowy Krok W Rozwoju Firmy JANTOŃ
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Od kwietnia 2012 roku PL Europa S.A. rozpoczęła realizację projektu szkoleniowego.
Realizacja projektu objęła czas od kwietnia 2012 do marca 2013, a wartość jego dofinansowania wyniosła 249 227,27 PLN. Wsparciem zostało objętych 100 pracowników.


Projekt zakładał realizację 8 modułów szkoleniowych z zakresu:

MODUŁ 1 – DIAGNOZA
1.    Narzędzia diagnozy
2.    Diagnoza na obszarze produkcyjnym
3.    Lean dla zakładu

MODUŁ 2 – LEAN BASIC
1.    Lean Manufacturing – eliminacja strat
2.    Budowanie zaangażowania pracowników poprzez zrozumienie systemu Lean 4
3.    Lean Manufacturing dla kadry administracyjnej
4.    Identyfikacja strat w obszarze administracyjnym

MODUŁ 3 – PRZEDSIĘBIORSTWIE

MODUŁ 4 – OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMU ZBIERANIA POMYSŁÓW PRACOWNICZYCH

MODUŁ 5 – 5S
1.    Liderzy Lean
2.    Wdrażanie 3 pierwszych kroków
3.    Wdrażanie 4 i 5 kroku
4.    Audit kontrolny

MODUŁ 6 – TPM (6 dni szkoleniowych)
1.    Przygotowanie i wdrażanie elementów systemu TPM
2.    Analiza danych
3.    Ukierunkowanie doskonalenia
4.    Korygowanie TPM

MODUŁ 7 – SMED (5 dni szkoleniowych)
1.    Podstawy systemu SMED
2.    Ukierunkowanie doskonalenia

MODUŁ 8 – DOSKONALENIE (6 dni szkoleniowych)
1.    Sesja Kaizen
2.    Standaryzacja działań
3.    Kanban
 

Łącznie zrealizowaliśmy 44 dni szkoleniowe i 336 godzin szkoleniowych, które pozwoliły nam:
•    podnieść kompetencje i wiedzę dotyczącą koncepcji Lean Manufacturing
•    wdrożyć system 5S który przyczyni się do lepszej organizacji pracy i wzrostu jej wydajności
•    podnieść z zakresu optymalizacji procesy produkcyjne efektywnego wykorzystania wszelkich zasobów i zarządzania nimi
•    podwyższyć wiedzę i kompetencję z zakresu standaryzacji procesów i współtworzenia kultury organizacyjnej w firmie

Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:
www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl


Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa