Program rozwoju personelu firmy DRAHTZUG

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia przeznaczone były dla pracowników Drahtzug Stein Łódź Sp. z o. o. i miały na celu podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji personelu firmy Drahtzug jako element wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.Kompleksowy program rozwoju personelu jako milowy krok w budowaniu pozycji firmy DRAHTZUG
Współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Z początkiem kwietnia 2012 roku E-Manager Sp. z o.o. - lider projektu i PL Europa S.A.  - partner projektu, rozpoczęły realizację kolejnego projektu szkoleniowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizacja projektu objęła 2 lata (kwiecień 2012-2014 marzec), a wartość jego dofinansowania wyniosła 460 097,72 PLN. Wsparciem zostało objętych 353 pracowników.
 
Projekt zakładał realizację 8 bloków szkoleniowych. Łącznie zrealizowaliśmy 96 dni szkoleniowe i 768 godzin szkoleniowych.

Odbyte szkolenia pozwoliły nam:
•    podnieść poziom wiedzy i kompetencji dotyczących standaryzacji procesów, optymalizacji procesów produkcyjnych i zarządzania produkcją
•    podwyższyć poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie odpowiedniego wykorzystania zasobów, wzrostu wydajności pracy i lepszej organizacji własnej pracy
•    podnieść kompetencje i umiejętności skutecznego komunikowania się we współpracy oraz budować odpowiednie postawy pracownicze.
•    podnieść poziom wiedzy z zakresu tematyki księgowo-finansowej
•    podnieść poziom motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji i własnego rozwoju.
Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:
www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa