Nauka i zabawa to super sprawa

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.Nauka i zabawa  to super sprawa – Doskonalenie kompetencji nauczyciela edukacji elementarnej w zachowaniu ciągłości i spójności edukacyjnej przedszkola i szkoły
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
W październiku 2010 roku  PL Europa S.A. rozpoczęła realizację projektu szkoleniowego.  Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w trakcie udziału w projekcie musiał nabyć umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci oraz dobrego przygotowania ich do nauki szkolnej zgodnie z nową podstawą programową, zaś nauczyciele pracujący w klasach I-III rozpoczęli pracę z dziećmi 6-letnimi.
Realizacja projektu objęła lata 2010-2011, a wartość jego dofinansowania wyniosła 302 610,00 PLN. Wsparciem zostało objętych 80 nauczycieli.
Projekt założył realizację 6 bloków szkoleniowych. Łącznie zrealizowano 80 godzin szkoleniowych stacjonarnych  i 20 godzin szkoleniowych on-line dla uczestników podzielonych na cztery grupy. Ogólnym celem projektu było dostosowanie do nowego systemu funkcjonowania oświaty wiedzy 80 nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z województwa łódzkiego poprzez doskonalenie kompetencji związanych z realizacją nowej podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ciągłości i spójności oddziaływań przedszkola i szkoły.


Cele szczegółowe projektu:
•    zdobycie innowacyjnej wiedzy z zakresu planowania oraz realizowania procesu wychowania i nauczania
•    w oparciu o aktywizujące i zabawowe metody i formy pracy z dzieckiem przez 80 nauczycieli (76 kob i 4 męż)
•    nabycie przez 80 (76 k i 4 m)nauczycieli praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania technologii ICT do realizacji nowej podstawy programowej w przedszkolu i szkole
•    stworzenie platformy dzielenia się doświadczeniami wśród 80 nauczycieli (76 k i 4 m) i poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu integrację działań dydaktyczno-wychowawczych dla dziecka oraz określenia różnic w „męskim i żeńskim” podejściu do pracy z małymi dziećmi
•    poszerzenie kompetencji 80 nauczycieli (76 k i 4 m) w zakresie indywidualizowania pracy z dzieckiem
•    zwiększenie mobilności zawodowej 80 nauczycieli (76 k i 4 m) wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (w kontekście możliwości zmiany miejsca pracy przedszkole-szkoła podstawowa, która obecnie bez problemu może nastąpić, bez praktycznego przygotowania nauczyciela).

Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach on-line za pośrednictwem portalu edukacyjnego pod adresem:  http://www.naukaizabawa.com.pl/
Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:
www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa