Klasy patronackie

Efektem projektu był raport diagnozujący sytuację w województwie łódzkim w obszarze współpracy firm ze szkołami zawodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem oceny efektywności działania klas patronackich – barier i innych uwarunkowań dla tego typu współpracy.Czy współpraca przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi przynosi pożądane korzyści dla uczniów?
Czy formuła "klas patronackich", czyli klas otoczonych wsparciem konkretnej firmy działa efektywnie i jakie warunki muszą być spełnione, żeby działała?
 
Na te i inne pytania odpowiedzieliśmy w trakcie realizacji projektu "Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi – diagnoza sytuacji w województwie łódzkim", zrealizowanego w ramach Priorytetu IX, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przeprowadziliśmy w nim analizę dobrych praktyk zagranicznych, a także ilościowe i jakościowe badania wśród przedsiębiorców i dyrektorów szkół.
 
Głównymi celami projektu były m.in.:
•    zdiagnozowanie do końca realizacji projektu, uwarunkowań i obustronnych potrzeb współpracy pomiędzy firmami i szkołami zawodowymi w regionie łódzkim, mające na celu lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy,
•    ułatwienie absolwentom wchodzenie na rynek pracy,
•    umożliwienie firmom pozyskiwania pracowników o pożądanych kwalifikacjach.

 

Upowszechnienie wyników badań pozwoliło na:
•    wzrost wiedzy i świadomości dyrektorów szkół i kadry kierowniczej firm w zakresie metod budowy obustronnie korzystnej współpracy opartej na patronacie,
•    poprawę oferty edukacyjnej szkół zawodowych w regionie łódzkim poprzez podniesienie jakości współpracy szkół z pracodawcami,
•    dostarczenie władzom oświatowym regionu danych ułatwiających kształtowanie polityki edukacyjnej i wpływanie na budowanie efektywnego modelu kooperacji szkół zawodowych z pracodawcami.


Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa