Ekonomia społeczna na TAK!

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 48 uczestników szkoleń, 250 os. skorzystało z usług doradczych, a 20 podmiotów z bezpłatnych usług księgowych, prawnych i marketingowych.Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Od października 2010 roku  PL Europa S.A. rozpoczęła realizację projektu, którego realizacja objęła lata 2010-2011, a wartość jego dofinansowania wyniosła 1 442 462,56 PLN.

 

Projekt zakładał realizację 7 bloków szkoleniowych zakresu:
1.    Rachunkowość i finanse w sektorze ES
2.    Tworzenie biznesplanów i strategii rozwoju instytucji sektora społecznego
3.    Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
4.    Innowacyjne metody zarządzanie PES
5.    Gender mainstreaming w PES
6.    Przygotowanie do tworzenia partnerstw lokalnych (umiejętności komunikacyjne, negocjacje, techniki planowania współpracy)
7.    Podstawy prawne działania podmiotów ekonomii społecznej
8.    Pierwsze kroki w PES
9.    Marketing PES
Łącznie zrealizowaliśmy 112 godzin szkoleniowych dla uczestników podzielonych na cztery grupy. Dla 20 beneficjentów zostały zakupione szkolenia specjalistyczne z zarządzania finansowego w organizacjach pozarządowych. Sfinansowane zostały usługi księgowe, prawne, marketingowe dla 20 podmiotów oraz pomoc w zawiązaniu 8 partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej. Utworzony został punkt doradczy w Łodzi oraz lokalne punkty, jak również przeprowadzona została szeroko rozumiana akcja informacyjno-promocyjna.
 
Strona projekty: www.ekonomianatak.pl
 
Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:
www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa