Connection

Projekt CONNECTION – Model współpracy uczelni z biznesemProjekt innowacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany w okresie X’ 2011 – VIII’ 2014.
    Projekt realizowany był przez partnerstwo firmy PL Europa S.A. oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów WSMiP, dzięki czemu realizatorzy mieli szerokie spektrum patrzenia na problematykę transfer wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem.

Connection to inicjatywa, która stawiała sobie za cel główny wypracowanie nowego rozwiązania poprawiającego współpracę i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem w województwie łódzkim.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU to:
•    Wypracowanie, do X’ 2013, modelowego systemu współpracy i transferu wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem, z wykorzystaniem potencjału absolwentów;
•    Wzmocnienie, do końca projektu, zdolności polskich uczelni do współpracy z biznesem poprzez upowszechnienie i włączenie wypracowanego w ramach projektu modelowego rozwiązania w regionie łódzkim i innych regionach.
•    Wypracowanie, do X’ 2013, modelowego systemu współpracy uczelni wyższej z biznesem, z wykorzystaniem potencjału absolwentów.
•    Wzmocnienie do końca projektu, zdolności polskich uczelni do współpracy z biznesem poprzez upowszechnienie i włączenie wypracowanego w ramach projektu modelowego rozwiązania w regionie łódzkim oraz innych regionach.


ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1.    Działania w ramach fazy testowania- w ramach której sprawdzano odbiór działań zaproponowanych w ramach projektu do trzech grup docelowych:

 

Absolwentów, dla których przygotowano:
o    Stworzenie i prowadzenie portalu absolwenckiego, pełniącego funkcję społecznościową, a także umożliwiającego publikację ofert pracy/staży, zapoznawanie się z ofertą wydziału;
o    Wspieranie działania grup zainteresowań, czyli nieformalnych grup absolwentów jednoczących się wokół danego zagadnienia (np. z zakresu kultury, biznesu, regionu świata, języka).
o    Organizacja corocznego zjazdu absolwentów, będącego dodatkową okazją do prezentacji oferty wydziału;
o    Szkolenia dla absolwentów w zakresie budowy współpracy biznes-nauka;
o    Stworzenie specjalnej oferty dla absolwentów: dydaktycznej, konsultingowej, w zakresie udostępniania infrastruktury;
o    Ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów;
o    Wysyłka życzeń okolicznościowych i listów gratulacyjnych.

 

Przedstawicieli biznesu:
o    Stworzenie profesjonalnej, kompleksowej oferty biznesowej, dostępnej w Internecie na dedykowanej podstronie wydziałowego serwisu www;
o    Informowanie o możliwościach współpracy z Wydziałem i jego ofercie;
o    Aktywne pozyskiwanie partnerów biznesowych poprzez absolwentów, instytucje otoczenia biznesu, studentów i działalność własną;
o    Organizacja praktyk studenckich i staży;
o    Budowa efektywnej formuły współpracy z Radą Biznesu;
o    Pozyskiwanie sponsorów i patronów dla imprez uczelnianych;
o    Włączanie przedstawicieli firm w działania dydaktyczne.


Pracowników Wydziału i studentów:
o    Poinformowanie pracowników o zakresie działań biura ds. współpracy z biznesem i absolwentami;
o    Wyznaczanie tzw. wydziałowych liderów, reprezentujących daną Katedrę lub Zakład w przyszłych kontaktach z biurem ds. współpracy z biznesem;
o    Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie finansowania działalności B+R, zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, ochrony własności intelektualnej, wprowadzania do komunikacji marketingowej w działalności B+R;
o    Zorganizowanie spotkań doradczych osobno dla każdej jednostki wydziałowej, w czasie których zdiagnozowany zostanie potencjał komercjalizacji wiedzy każdej jednostki. Na tej podstawie stworzona zostanie wydziałowa oferta dla biznesu;
o    Określenie procedury obsługi klienta zewnętrznego, który jest zainteresowany podjęciem współpracy z Wydziałem;
o    Pośrednictwo w organizacji praktyk studenckich/znalezienia stażu.

2.    Działania w ramach fazy upowszechniania- w ramach, której prezentowano wypracowany model współpracy uczelni z biznesem – Connection innym uczelniom, wydziałom w kraju. Zaplanowano następujące działania upowszechniające:
o    Zorganizowanie jednej konferencji podsumowującej projekt;
o    Zorganizowanie sześciu spotkań regionalnych;
o    Przeszkolenie 30 osób z zakresu wdrażania modelu na uczelni/wydziale;
o    Wydrukowanie oraz rozdystrybuowanie 200 sztuk folderu informacyjnego;
o    Wydrukowanie oraz rozdystrybuowanie 500 sztuk folderu informacyjnego.
3.    Model współpracy uczelni z biznesem – Connection
Podręcznik prezentujący modelowe rozwiązanie współpracy Wydziału uczelni wyższej z biznesem z wykorzystaniem potencjału absolwentów.
o    w wersji papierowej i elektronicznej
o    wraz z programem szkoleń dla koordynatorów współpracy z biznesem


ZAKRES PODMIOTOWY
•    Przedstawiciele biznesu
•    Absolwenci
•    Pracownicy Wydziałów
•    Studenci
•    Pracownicy biura ds. współpracy z biznesem
•    Potencjalni odbiorcy wypracowanego modelu – przedstawiciele innych ośrodków akademickich

Ogólna wartość projektu wynosiła 1 145 334,89 zł, a jego efekty najlepiej obrazuje podręcznik , który został opracowany oraz portal absolwencki współpracujące ze stroną internetową WSMiP Uniwersytetu Łódzkiego

 

Podręcznik dostępny pod adresem:  

http://pleuropa.pl/media/Connection%20podrecznik.pdf

 

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa