Akademia Jantoń - milowy krok w rozwoju personelu i firmy

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do pracowników JANTOŃ Spółka Akcyjna i miały na celu podniesienie zarówno ich kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności interpersonalnych.Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Od czerwca 2010 roku PL Europa S.A. rozpoczęła realizację projektu szkoleniowego. Realizacja projektu objęła lata 2010-2012, a wartość jego dofinansowania wyniosła 671 387,50 PLN. Wsparciem zostało objętych 45 pracowników.

Projekt zakładał realizację 31 modułów szkoleniowych. Łącznie zrealizowaliśmy 99 dni szkoleniowe i ponad 700 godzin szkoleniowych z zakresu:
1.    Analiza rynku;
2.    Asertywność;
3.    Coaching;
4.    Efektywna komunikacja;
5.    Efektywna sprzedaż;
6.    Efektywne negocjacje;
7.    Efektywny handlowiec;
8.    Efektywny menedżer;
9.    Etykieta w biznesie;
10.  Inteligencja emocjonalna EQ w kierowaniu;
11.  Inteligencja emocjonalna handlowca;
12.  Leadership;
13.  Metody kierowania zespołem;
14.  Motywowanie pracownika;
15.  Nastawienie na klienta wewnętrznego;
16.  Ocena pracownika;
17.  Podstawowe kompetencje emocjonalne;
18.  Prezentacja publiczna;
19.  Profesjonalna obsługa klienta;
20.  Rozwijanie kreatywności;
21.  Równość płci na rynku pracy;
22.  Style myślenia w kierowaniu;
23.  Style myślenia w sprzedaży;
24.  Techniki pracy umysłowej;
25.  Techniki w sprzedaży;
26.  Twórcze rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji;
27.  Współpraca w zespole;
28.  Zarządzanie czasem;
29.  Zarządzanie konfliktem;
30.  Zarządzanie projektami;
31.  Zarządzanie przez cele.


Odbyte szkolenia pozwoliły nam doskonalić jakość obsługi naszych klientów i przyczyniły się do zwiększenia ich zadowolenia z naszych usług.
 
Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:
www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.plZapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa