Projekty

Do grona naszych klientów należą zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje pragnące rozwinąć i usprawnić swoją działalność.

AZP Piotrków

Szkolenie realizowane w ramach tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowej lotników, mechaników mogących wykorzystać swoje umiejętności w organizacji szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz lotów samolotowych.

CZYTAJ WIęCEJ

Program rozwoju personelu spółki AVALLON

Szkolenie dedykowane jest dla spółki Avallon i jej pracowników w celu podniesienia poziomu kompetencji i wiedzy w zakresie wdrażania strategii budowania wartości w spółkach portfelowych.

CZYTAJ WIęCEJ

PGK Termy Uniejów

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do pracowników PGK Termy Uniejów i miały na celu podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji personelu firmy Termy jako element wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

CZYTAJ WIęCEJ

Program rozwoju personelu firmy DRAHTZUG

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia przeznaczone były dla pracowników Drahtzug Stein Łódź Sp. z o. o. i miały na celu podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji personelu firmy Drahtzug jako element wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

CZYTAJ WIęCEJ

Spółdzielnia socjalna twoją szansą

Projekt zakładał realizację szkoleń z zakresu umiejętności społecznych, umiejętności menadżerskich, szkoleń zawodowych dla osób chcących założyć spółdzielnie socjalne; utworzenie pięciu spółdzielni socjalnych i objęcie ich wsparciem pomostowym, a także przeszkolenie pracowników instytucji otoczenia ekonomii społecznej, organizację seminariów i spotkań animacyjnych.

CZYTAJ WIęCEJ

System szkoleń LEAN MANUFACTURING

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do pracowników JANTOŃ Spółka Akcyjna Sp. K. i miały na celu poprawę efektywności w zakresie funkcjonowania zakładu produkcyjnego.

CZYTAJ WIęCEJ

Ekonomia społeczna na TAK!

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 48 uczestników szkoleń, 250 os. skorzystało z usług doradczych, a 20 podmiotów z bezpłatnych usług księgowych, prawnych i marketingowych.

CZYTAJ WIęCEJ

Connection

Projekt CONNECTION – Model współpracy uczelni z biznesem

CZYTAJ WIęCEJ

Klasy patronackie

Efektem projektu był raport diagnozujący sytuację w województwie łódzkim w obszarze współpracy firm ze szkołami zawodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem oceny efektywności działania klas patronackich – barier i innych uwarunkowań dla tego typu współpracy.

CZYTAJ WIęCEJ

Radość tworzenia - kreatywny nauczyciel i uczeń

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do nauczycieli różnych przedmiotów, wykazujących chęć kształtowania umiejętności i nabycia wiedzy w zakresie psychopedagogiki twórczości, pracujących w różnych placówkach oświatowych.

CZYTAJ WIęCEJ

Nauka i zabawa to super sprawa

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

CZYTAJ WIęCEJ

Akademia Jantoń - milowy krok w rozwoju personelu i firmy

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do pracowników JANTOŃ Spółka Akcyjna i miały na celu podniesienie zarówno ich kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności interpersonalnych.

CZYTAJ WIęCEJ

Zarządzanie jakością w nowoczesnej placówce oświatowej

Projekt dotyczył doskonalenia kompetencji zarządczych kadr kierowniczych w placówkach oświatowych głównie z terenów wiejskich.

CZYTAJ WIęCEJ

Lider oświaty

W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia dla pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

CZYTAJ WIęCEJ

Zielono mi

Projekt przewidywał organizację cyklu szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego doskonalące kompetencje zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i zdrowotnej.

CZYTAJ WIęCEJ

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa