Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

 

 

ADMINISTRATOREM DANYCH JEST:

 

PL Europa S.A. z siedzibą w Łodzi, pod adresem ul. Piotrkowskiej, 90-361 Łódź, KRS: 0000418360, NIP: 7251950228, numer REGON: 100381252, tel: 42 203 56 13, e-mail: pleuropa@pleuropa.pl.

 

 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy z PL Europa S.A.,
 • w celu wykonania umowy zawartej z PL Europa S.A. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PL Europa S.A., np. wystawienia faktury lub rachunku,
 • w celach marketingowych produktów i usług PL Europa S.A. (jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Państwa dane przetwarzane są na podstawie przynajmniej jednego z punktów art. 6 ust. 1 „RODO”, tj.:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

 

 

RODZAJ DANYCH

 

PL Europa S.A. przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe,
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line,
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług PL Europa S.A. (jeśli wyrazali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

 

 

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • od podmiotu, który zawarł z PL Europa S.A. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 • od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z PL Europa S.A., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

 

 

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z PL Europa, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

 

PRAWA KLIENTÓW DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Mają Państwo prawo - w zakresie określonym obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę i otrzymania ich kopii;
 • żądania informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i uzupełnienia danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;
 • w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PL Europa S.A. ze skutkiem na przyszłość.

 

 

WYCOFANIE ZGODY

 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną PL Europa S.A.w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez PL Europa S.A. jest legalne.

 

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z PL Europa S.A. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić PL Europa S.A. i jakie mogą być podnoszone wobec PL Europa S.A.. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z PL Europa S.A. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na działania lub zaniechanie dotyczące Państwa Danych Osobowych.

 


ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 

 

PLIKI COOKIES

 

Portal www.pleuropa.pl wykorzystuje Pliki Cookies. Pliki te są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji, w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu PL Europa S.A..

PL Europa S.A. zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.

PL Europa S.A. informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta. Pliki Cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

PL Europa S.A. informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików Cookies w trakcie świadczenia usługi.

 

 

 

PODSUMOWANIE

 

PL Europa S.A. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W tym konkretnym celu PL Europa S.A. zaangażowało do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa