+

Nabór wniosków na konkurs 6.3.2 wciąż otwarty

2017-01-30

Przedłużenie konkursu 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO WŁ do 17 lutego 2017r.Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020

 

OŚ PRIORYTETOWA: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

DZIAŁANIE: VI.3  Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

PODDZIAŁANIE: VI.3.2  Kształcenie zawodowe i ustawiczne

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź)

 

Przedmiot dofinansowania

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu,
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej architektury),
  • przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Jako komponent projektu mogą być realizowane następujące typy działań:

  • termomodernizacja budynku (w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych w odniesieniu do części wspólnych budynku),
  • instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego,
  • budowa, przebudowa, rozbudowa drogi lokalnej (gminnej, powiatowej) lub drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa,
  • przebudowa, podłączenie do infrastruktury sieciowej na obszarze objętym projektem w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,
  • inwestycje w zakresie kultury: wsparciem objęte będą prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji gminnej), pełniących funkcje kulturalne lub mających je pełnić w wyniku projektu, wraz ze znajdującymi się w nich zabytkami ruchomymi; adaptacja obiektów na cele kulturalne, jak również roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) w obiektach infrastruktury kultury. Odbudowa obiektu na cele kulturalne dotyczyć może jedynie zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji gminnej i nie może przekroczyć 30% kubatury stanu docelowego odbudowywanego budynku. W ramach komponentu dot. kultury, kwalifikowalne będą prace w otoczeniu rewitalizowanego obiektu (w tym zabytku nieruchomego) oraz zakup niezbędnego wyposażenia do tych obiektów.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

a) jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
b) jednostki organizacyjne jst, posiadające osobowość prawną, 
c) organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
d) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  
e) instytucje kultury,    
f) organizacje pozarządowe,    
g) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
h) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
i) szkoły wyższe,
j) jednostki naukowe,
k)  LGD,    
l) przedsiębiorcy.

z wyłączeniem projektów realizowanych przez Miasto Łódź

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 grudnia 2016 r., a kończy 17 lutego 2017r.

 

Poziomy wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może być wyższy niż poziom określony w punkcie 24 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020), a maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 92% (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż wskazany w punkcie 24 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych).

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1318-poddzialanie-vi-3-2-rewitalizacja-i-rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że z dniem 23 sierpnia 2016 nasza firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2008.
System zarządzania jakością obowiązujący w PL EUROPA S.A. jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2009.

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy