+

Nabór wniosków do konkursu V.4.1 Ochrona przyrody

2018-05-23

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 18 - 29 czerwca 2018r.OŚ PRIORYTETOWA: V Ochrona środowiska

DZIAŁANIE: V.4 Ochrona przyrody

PODDZIAŁANIE: V.4.1 Ochrona przyrody

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź)

 

Przedmiot dofinansowania:

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania V.4 Ochrona przyrody  w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

 • podniesienie  standardu  bazy  technicznej  lub  wyposażenia  parków krajobrazowych  lub  rezerwatów  przyrody  (w  tym  położonych  na obszarach Natura 2000);
 • budowa,  przebudowa  infrastruktury  służącej  utrzymaniu  lub  utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne;
 • budowa, modernizacja lub  doposażenie  ośrodków  prowadzących działalność w zakresie  edukacji ekologicznej (m.in. w  parkach krajobrazowych);
 • budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym również zielonej infrastruktury) związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu  siedlisk  przyrodniczych  i  gatunków  (również  na  terenach chronionych);
 • przedsięwzięcia zmierzające do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej polegające na ochronie czynnej na terenach objętych formą ochrony przyrody.

Wyłącznie  jako  element  wyżej  wymienionych  typów  projektów możliwy jest  zakup i montaż wyposażenia (nierozerwalnie związanego z celami projektu i jego   funkcjonowaniem) lub opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe lub nadzorowane,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • LGD.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 18 czerwca 2018 r., a kończy 29 czerwca 2018r.

 

Poziomy wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85 % kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Więcej informacji pod adresem: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2547-dzialanie-v-4-ochrona-przyrody

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy