+

Nabór do konkursu VI.3.2 Ochrona powietrza zaplanowany na grudzień 2017r.

2017-09-05

Od 4 do 21 grudnia 2017r. zostanie otwarty nabór wniosków do konkursu VI.3.2 Ochrona powietrzaRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie: IV.3.2 Ochrona powietrza

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest:  Urząd Marszałkowski w Łodzi.


Przedmiot konkursu:
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:


•    budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych,
•    wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe),
•    budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego projektu infrastrukturalnego.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.2 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:
•    jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
•    jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
•    przedsiębiorcy,
•    organizacje pozarządowe,
•    izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
•    jednostki naukowe, szkoły wyższe,
•    spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS.


Termin składania wniosków o dofinansowanie:
•    Wnioski można składać od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. (w godz. 08:00-15:00).  

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie i poziom dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania - nie została ustalona.
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85 %. Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 10 Regulaminu konkursu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 29 341 780 Euro (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt Euro), tj. 124 682 025 PLN ( sto dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych), (kurs Euro = 4,2493PLN z dnia 28.07.2017.

Więcej informacji pod adresem: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2030-poodzialanie-iv-3-2-ochrona-powietrza

Powrót Zapytaj o swój projekt

Zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy