+

Konkurs VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

2017-07-10

Nabór wniosków dla Działania VI.1.2 już we wrześniu br.Konkurs o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego z siedzibą przy ul. ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

 

Przedmiot konkursu

I. Prace   konserwatorskie,   restauratorskie   lub   roboty   budowlane   przy   zabytkach nieruchomych   wpisanych   do   rejestru   zabytków,   niezbędne   do   zachowania pełnionych  przez  nie  funkcji  kulturalnych  lub  do  nadania  im  takich  funkcji. Możliwa jest  odbudowa  części  zabytku,  która  obejmuje  maksymalnie  30%  kubatury  stanu docelowego odbudowywanego budynku.

W  ramach  w/w  typu  wyłącznie  jako  element  projektu  mogą  być  realizowane  następujące przedsięwzięcia: 

 • zakup  wyposażenia  niezbędnego  do  zachowania  pełnionych  funkcji  kulturalnych  lub nadania funkcji kulturalnych,
 • prace polegające na zagospodarowaniu otoczenia wokół zabytku (jeżeli to otoczenie jest wpisane do rejestru zabytków),
 • konserwacja  i  restauracja  zabytków  ruchomych,  w tym  przede  wszystkim  muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów,
 • wykorzystanie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnienie,
 • ochrona  zabytku  przed  zagrożeniami  (w  szczególności  w  zakresie  zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych).

II. Roboty  budowlane  w  obiektach  instytucji  kultury  (z  wyłączeniem  budowy  nowego budynku  w  określonym  miejscu  oraz  odbudowy),  zakup  wyposażenia  dla  instytucji kultury.

W  ramach  w/w  typu  wyłącznie  jako  element  projektu  mogą  być  realizowane  następujące przedsięwzięcia:

 • konserwacja  i  restauracja  zabytków  ruchomych,  w  tym  przede  wszystkim  muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów,
 • ochrona  zasobów  przed  zagrożeniami  (w  szczególności  w  zakresie  zabezpieczeń  np. przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych),
 • wykorzystanie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnienie.

 

 

Projekty wsparte w  ramach  działania  muszą  wynikać  z  przeprowadzonej  analizy  popytu, wskazującej,  że ich  realizacja  przyczyni się  do  osiągnięcia  trwałych  i  wymiernych  korzyści społeczno-gospodarczych,  szczególnie  w  aspekcie  wpływu  projektu  na  wzrost  atrakcyjności  turystycznej  regionu,  oraz  na  całoroczną  aktywność  gospodarczą.  Ponadto,  dofinansowana  w działaniu  infrastruktura  będzie  wykorzystana  i  zagospodarowana  zgodnie  z  celem  niniejszego działania, stanowiąc uzupełnienie dla działań finansowanych z EFS.

Projekty  wsparte  w  ramach  działania  muszą  być  zgodne  z  Programem  rozwoju  kultury  w województwie łódzkim na lata 2014-2020. Wszystkie  projekty  w  ramach  działania,  w  zależności  od  swojego zakresu,  muszą  uwzględniać  potrzeby   osób   z   niepełnosprawnościami (np.   dostosowanie   infrastruktury,   adekwatne wyposażenie, portale internetowe).

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
 • jednostki organizacyjne jst, posiadające osobowość prawną,
 • organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
 • szkoły wyższe prowadzące działalność w zabytkowych obiektach,
 • archiwa państwowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • LGD,
 • przedsiębiorcy.

 

UWAGA:

 1. Państwowe  oraz  współprowadzone  przez  Ministra  właściwego  ds.  kultury  i  ochrony dziedzictwa  narodowego  instytucje  kultury,  Naczelna  Dyrekcja  Archiwów  Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (chyba,  że  zapisy  Kontraktu  Terytorialnego  dla  Województwa  Łódzkiego  stanowią inaczej).  Projekty  tych  wnioskodawców  mogą  otrzymać  dofinansowanie  wyłącznie  w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.
 2. W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego (ich związków i stowarzyszeń oraz ich   jednostek   organizacyjnych  posiadających  osobowość  prawną),  samorządowych instytucji  kultury,  organizacji  pozarządowych,  kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO, realizujących projekty w poniżej wskazanym zakresie:

1)       projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych  przez  Prezydenta  RP  za  Pomniki  Historii  lub  zlokalizowanych  na  obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,

2)       projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych:

 • projekty  dotyczące  konserwacji,  restauracji,  rewaloryzacji  zabytków  drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych);
 • projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w mieście Łodzi;
 • projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w mieście Łodzi;
 • projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz  zabezpieczenia  przed  kradzieżą  i  zniszczeniem  ruchomych  i  nieruchomych zabytków techniki;

3)        projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych, o  dofinansowanie  w  ramach  RPO  WŁ  na  lata  2014-2020  mogą  ubiegać  się  projekty  o całkowitej wartości poniżej 2 mln euro.

 

 1. Wnioskodawcy wskazani w pkt. B, ale dla przedsięwzięć o innym zakresie tematycznym niż stanowi pkt. B, jak również wnioskodawcy niewymienieni w pkt. A i B mogą się ubiegać o dofinansowanie wyłącznie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln euro włącznie. 

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

 • Nabór wniosków rozpoczyna się 11 września 2017 r. a kończy 29 września 2017 r.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie i poziom dofinansowania projektu

 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 2 123 459,26 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 9 022 366,05 zł
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowanych (87% - w  przypadku  projektów rewitalizacyjnych)

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu

 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2018 r.

 

Więcej informacji pod adresem: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1866-poddzialanie-vi-1-2-dziedzictwo-kultorowe-i-infrastruktura-kultury

Powrót Zapytaj o swój projekt

Zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy