+

Konkurs VII .3 Infrastruktura usług społecznych

2018-04-20

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 maja 2018r., a kończy 08 czerwca 2018r.OŚ PRIORYTETOWA: VII Infrastruktura dla usług społecznych

DZIAŁANIE: VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź)

 

Przedmiot dofinansowania:

 1. W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
  a)    dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych:
  - remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu
  - adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu
  b)    projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:
  - w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka
  - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  c)    projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu są możliwe pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu (stanowią element szerszej inwestycji).
  d)    mieszkalnictwo socjalne, wspomagane i chronione:
  - przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dopuszczalne będzie wsparcie części wspólnych budynków mieszkalnych)
  e)    tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
  - budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). Inwestycje stanowić muszą uzupełnienie interwencji EFS, umożliwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym, w celu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców.

Projekty finansowane w ramach działania będą realizowane pod warunkiem ścisłego powiązania z działaniami podejmowanymi w ramach wsparcia EFS, który w tym obszarze pełni funkcję wiodącą. Powyższe oznacza konieczność wykazania realizacji komplementarnego projektu współfinansowanego z EFS lub zaplanowania w projekcie współfinansowanym z EFRR działań uwzględniających wsparcie EFS (w ramach cross-financingu).
Interwencja koncentrować się będzie na tych obszarach i grupach docelowych, które wymagają szczególnego wsparcia, i oparta zostanie na analizie wskazującej luki w dostępie do usług. Realizowane inwestycje nie powinny być ukierunkowane na duże instytucje o harakterze  opiekuńczo-pobytowym, świadczące usługi długoterminowej pomocy  dla  osób  z  niepełnosprawnościami,  dzieci,  osób  starszych  oraz psychicznie chorujących.
Przedsięwzięcia  muszą  być powiązane  z  procesem  integracji  społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne),  jednak  tam,  gdzie  bardziej  zasadne  jest  zastosowanie  form instytucjonalnych  (gdy  objęcie  opieką  danej  grupy  osób  nie  jest  możliwe  w innej  formie  ze  względu  na  stan  zdrowia  lub  inne  istotne  przesłanki),  ich wsparcie również będzie możliwe.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • podmioty ekonomii społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy
 • TBS (jedynie w zakresie mieszkalnictwa społecznego).

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 maja 2018 r., a kończy 08 czerwca 2018r.

 

Poziomy wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85 %.
Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 88 %.
W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis, lub w przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków EFRR na poziomie nie wyższym niż wskazany w pkt 2 niniejszego paragrafu i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

 

Więcej informacji pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/73-infrastruktura-opieki-spolecznej-1/

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy