+

Konkurs V.2 Gospodarka odpadami

2018-04-20

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 11 maja 2018 r., a kończy 30 maja 2018r.OŚ PRIORYTETOWA: V Ochrona środowiska

DZIAŁANIE: V.2 Gospodarka odpadami

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź)

 

Przedmiot dofinansowania:

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania V.2 Gospodarka odpadami w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

 • inwestycje dotyczące zakładów zagospodarowania odpadów w zakresie wdrożenia technologii odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów w procesach innych niż składowanie
 • inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia
 • inwestycje dotyczące infrastruktury służącej do recyklingu, sortowania, kompostowania odpadów
 • inwestycje w zakresie infrastruktury służącej do zbiórki, przetwarzania odpadów niebezpiecznych
 • kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów
 • projekty z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z ich właściwym unieszkodliwieniem
 • projekty związane z likwidacją tzw. dzikich wysypisk odpadów
 • rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych
 • budowa składowisk odpadów azbestowych lub kwater przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest.


W ramach działania nie przewiduje się termicznego przekształcania odpadów komunalnych.  

Wsparcie nie będzie udzielane na budowę nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Wsparcie nie będzie udzielane również na inwestycje z zakresu składowisk odpadów (z wyjątkiem budowy składowisk odpadów azbestowych lub kwater przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest oraz rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów komunalnych).
Warunkiem wsparcia inwestycji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym uzgodnionym przez Ministra Środowiska będącym załącznikiem do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Weryfikacja spełnienia w/w warunku odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia o zgodności inwestycji z Planem Inwestycyjnym wydanym przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 17 do formularza wniosku o dofinansowanie projektu). Warunek ten nie dotyczy przedsięwzięć związanych z likwidacją tzw. dzikich wysypisk odpadów oraz z gospodarką odpadami zawierającymi azbest.
Inwestycje w zakresie PSZOK nie mogą przekroczyć 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie uzyskają PSZOK obsługujące do 20 000 mieszkańców (limit dotyczy 1 PSZOK-u). Projekty w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nie mogą przekroczyć 8 mln zł kosztów kwalifikowalnych.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące zadania jst,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • przedsiębiorcy.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 11 maja 2018 r., a kończy 30 maja 2018r.

 

Poziomy wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85 % kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

 

Więcej informacji pod adresem: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2470-dzialanie-v-2-gospodarka-odpadami

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy