+

Konkurs V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna RPO WŁ

2017-07-10

Termin naboru wniosków dla V.3.2 od 28.02.2019 do 29.03.2019Konkurs o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020

Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego z siedzibą przy ul. ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź ( pok. 1405, XIV piętro)

 

Przedmiot konkursu

 

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

 

1.   budowa oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi

2.   przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych prowadząca do poprawy ich parametrów, w tym wsparcie dla  gospodarki osadami ściekowymi

3.   budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zapewniających stopień oczyszczania ścieków jaki jest wymagany dla aglomeracji z przedziału 2 –10 tys. RLM

4.   budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej.

 

Wyłącznie jako element inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej możliwa jest budowa, w tym rozbudowa sieci wodociągowej, ujęć lub stacji uzdatniania wody lub zakup lub remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu lub przesyłowi wody pod warunkiem, że ww. przedsięwzięcia dotyczą tych samych użytkowników, których obejmują inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej.

Wyłącznie jako element kompleksowego projektu dotyczącego sieci kanalizacyjno-wodociągowych, dopuszcza się zakup specjalistycznych urządzeń lub aparatury do pomiaru, monitoringu i analizy sieci wodno-kanalizacyjnej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe).
Wyżej wymienione typy projektów realizowane będą w aglomeracjach od 2 tys. RLM włącznie do poniżej 10 tys. RLM.
Przez modernizację kanalizacji sanitarnej rozumie się przebudowę, która prowadzi do poprawy jej parametrów.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
  • jednostki   organizacyjne   jednostek  samorządu  terytorialnego  posiadające osobowość prawną
  • podmioty wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego
  • spółki wodne
  • przedsiębiorcy

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

  • Nabór wniosków rozpoczyna się 28 lutego 2019 r. a kończy 29 marca 2019 r.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie i poziom dofinansowania projektu

  • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 250 382,20 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 65 619 344,53 PLN,
  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowanych (86% w przypadku projektów rewitalizacyjnych)

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu

  • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2019 r.  

 

Więcej informacji pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-532-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-2/

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa