+

Konkurs V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

2017-07-10

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla V.3.2 od 02 czerwca - 11 września 2017r.Konkurs o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020

Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego z siedzibą przy ul. ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź ( pok. 1405, XIV piętro)

 

Przedmiot konkursu

 1. budowa oczyszczalni  ścieków komunalnych,  w  tym  wsparcie  dla  gospodarki osadami ściekowymi,
 2. przebudowa  istniejących  oczyszczalni  ścieków  komunalnych  prowadząca  do poprawy ich parametrów, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi,
 3. budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  terenach zabudowy rozproszonej, zapewniających stopień oczyszczania ścieków jaki jest wymagany dla aglomeracji z przedziału 2 – 10 tys. RLM,
 4. budowa, modernizacja  kanalizacji sanitarnej.

 

Wyłącznie jako element inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej możliwa  jest  budowa,  w tym  rozbudowa  sieci  wodociągowej,  ujęć  lub stacji  uzdatniania  wody lub zakup lub remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu  lub  przesyłowi  wody pod  warunkiem,  że ww. przedsięwzięcia dotyczą tych samych użytkowników, których obejmują inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej.

 

Wyłącznie jako element kompleksowego projektu dotyczącego sieci kanalizacyjno-wodociągowych,  dopuszcza  się  zakup  specjalistycznych  urządzeń  lub  aparatury do   pomiaru,   monitoringu   i   analizy   sieci   wodno- kanalizacyjnej   (np.   mobilne laboratoria, instalacje kontrolno- pomiarowe).

Przez modernizację kanalizacji sanitarnej rozumie się przebudowę, która prowadzi do poprawy jej parametrów.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
 • jednostki   organizacyjne   jednostek  samorządu  terytorialnego  posiadające osobowość prawną
 • podmioty wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego
 • spółki wodne
 • przedsiębiorcy

 

Realizacja  kompleksowych  inwestycji  z  zakresu  gospodarki  wodno-ściekowej możliwa  jest  tylko  w aglomeracjach od 2 tys.  RLM  włącznie  do poniżej  10  tys. RLM  (według  wartości  rzeczywistej  RLM  podanej  w  Krajowym  Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Planie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG). Wybór projektów oparty będzie o Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach powyżej 2 tys. RLM

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

 • Nabór wniosków rozpoczyna się 2 czerwca 2017 r. a kończy 11 września 2017 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie i poziom dofinansowania projektu

 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 26 079 000,00 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 112 525 669,20 zł
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowanych (86% w przypadku projektów rewitalizacyjnych)

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu

 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2017 r.

 

Więcej informacji pod adresem: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1608-poddzialanie-v-3-2-gospodarka-wodno-kanalizacyjna

Powrót Zapytaj o swój projekt

Zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy