+

Konkurs IV.2.2 Termomodernizacja budynków

2017-07-10

Wnioski o dotację można składać w terminie 09.X - 20.X. 2017r.Konkurs o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020

Poddziałanie  IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego z siedzibą przy ul. ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź ( pok. 1405, XIV piętro)

 

Przedmiot konkursu

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej(1) oraz budynków komunalnych(2) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • jednostki naukowe
 • szkoły wyższe
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • podmioty lecznicze
 • instytucje kultury
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • organizacje pozarządowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

 

Wsparciem nie mogą zostać objęte działania dotyczące budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz budynków będących własnością podmiotów podległych pod organy administracji rządowej, bądź dla których administracja rządowa jest organem założycielskim.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

 • Nabór wniosków rozpoczyna się 9 października 2017 r. a kończy 20 października 2017 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie i poziom dofinansowania projektu

 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 443 00 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 65 611 513,80 zł
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu

 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2018 r.

 

[1]zgodnie z § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.)

[2] budynek, w którym wszystkie lokale mieszkalne są własnością gminy

 

Więcej informacji pod adresem: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1862-poddzialanie-iv-2-2-termodernizacja-budynkow

Powrót Zapytaj o swój projekt

Zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy