+

Konkurs 7.1.2 Technologie informacyjno–komunikacyjne

2019-03-05

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r., a kończy 8 kwietnia 2019r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego RPO WŁ 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA: VII Infrastruktura dla usług społecznych

DZIAŁANIE VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne

PODDZIAŁANIE VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e- zdrowia)

 

Przedmiot dofinansowania

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu tj.: budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących rozwojowi usług medycznych umożliwiających m.in.:

 • wdrażanie nowych i modernizację posiadanych systemów teleinformatycznych,
 • zapewnienie stałego dostępu do informacji o pacjentach (w tym tworzenie aplikacji dedykowanych pacjentom),
 • usprawnienie systemów teleinformatycznych przekazywania danych pomiędzy jednostkami placówek medycznych.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe lub nadzorowane (wyłącznie w sytuacji, w której projekt nie będzie miał zasięgu krajowego)
 • instytucje kultury
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • archiwa państwowe
 • podmioty lecznicze, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r., a kończy 8 kwietnia 2019r.

 

Poziomy wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85%.

 

Więcej informacji pod adresem: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3290-poddzialanie-vii-1-2-technologie-informacyjno-komunikacyjne-w-zakresie-typow-projektow-rozwoj-e-zdrowia

 

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa