+

Konkurs 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

2017-09-07

Nabór wniosków od 29 grudnia 2017r. do 19 lutego 2018r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

 

I. Instytucja ogłaszająca konkurs:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

II. Przedmiot konkursu:

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SzOOP RPO WŁ 2014-2020  w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na: 

  • wdrożeniu nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie  i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

 

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 4 000 000 EUR ( cztery miliony euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 16 997 200 PLN (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 

50 % dofinansowania – MŚP,

85 % dofinansowania – w przypadku pomocy de minims Przedsiębiorcy,

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000 zł.

 

 

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu:

Termin ogłoszenia konkursu: 31 sierpnia 2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 grudnia 2017 r., a kończy: 9 lutego 2018 r.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi przedsiębiorcy lub przesłać na adres:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie  i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/803-2-2-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-2-2-1-modele-biznesowe-msp-31-08-2017-r

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy