+

Konkurs 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

2017-12-11

Nabór wniosków: I runda: 28 luty – 28 marzec 2019r.; II runda: 29 marzec – 26 kwietnia 2019r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw

 

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

 

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

 

 

Przedmiot konkursu:

Konkurs obejmuje typ projektu:
- Typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.

 

Procent dofinansowania projektu

 1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85%. Pomoc de minimis może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie każdego rodzaju kosztów związanych z projektem (komponent usługowy, prace przedwdrożeniowe, komponent wdrożeniowy). 

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie kosztów związanych z realizacją prac przedwdrożeniowych.

Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać przyznana na inwestycję początkową związaną z realizacją komponentu wdrożeniowego. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

 

2.    Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu -1 500 000 zł
3.    Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach usługi badawczej - 800 000 zł.

 

 

Termin składania wniosku o dofinansowanie projektu:

 

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
- I runda: 28 luty – 28 marzec 2019 r.
- II runda: 29 marzec –  26 kwietnia 2019 r.

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 21 514 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czternaście tysięcy złotych).

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1073-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-bon-na-innowacje-28-01-2019-r

 

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa