+

Konkurs 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

2017-09-07

III runda naboru wniosków od 13 kwietnia do 28 maja 2018r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

 

I. Instytucja ogłaszająca konkurs:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

 

II. Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

- przedsiębiorcy;

- konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

 

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

 

III. Przedmiot konkursu:

Konkurs obejmuje typ projektu:

- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

 

IV. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 84 012 000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwanaście tysięcy złotych).

 

V. Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 35%.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

 

VI. Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu:

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:

I runda: 9 stycznia 2018 r. - 23 lutego 2018 r.

II runda: 26 lutego 2018 r. - 12 kwietnia 2018 r.

III runda: 13 kwietnia 2018 r. - 28 maja 2018 r.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/858-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw-06-12-2017-r

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy