+

Konkurs 2.3.1 Innowacje w MŚP

2017-09-07

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 16 październik - 9 listopad 2017r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP

 

I. Instytucja ogłaszająca konkurs:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

II. Przedmiot konkursu:

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na: 

  • wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R;
  • wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000 EUR (słownie: piętnaście milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi

63 739 500 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

55 % dofinansowania – Mikro i Mały Przedsiębiorca,

45 % dofinansowania – Średni Przedsiębiorca,

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 200 000 zł.

 

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu:

Termin ogłoszenia konkursu: 31 sierpnia 2017 r. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 października 2017 r., a kończy 9 listopada 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/804-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-31-08-2017-r

Powrót Zapytaj o swój projekt

Zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy