+

Konkurs dla przedsiębiorców - Bony na innowacje dla MŚP

2016-11-09

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP do 30 stycznia 2017r.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

DZIAŁANIE 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIE: 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

 

Instytucją pośrednicząca w organizacji niniejszego konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa)

 

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie


Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 6 czerwca 2016 r., a kończy 30 stycznia 2017r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy.

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

Wartość dofinansowania projektów

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 zł.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000,00 zł

 

Więcej informacji pod adresem: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

 

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że z dniem 23 sierpnia 2016 nasza firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2008.
System zarządzania jakością obowiązujący w PL EUROPA S.A. jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2009.

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy