Doradztwo finansowe

Wykorzystując nasze doświadczenie w branży doradztwa finansowego projektujemy, przygotowujemy i wdrażamy systemy informatyczne usprawniające pracę przedsiębiorstw, biur rachunkowych, kancelarii biegłych rewidentów, doradców i analityków finansowych. Dzięki temu, że dokładnie znamy potrzeby naszych klientów, jesteśmy w stanie zaoferować efektywniejszą współpracę i więcej korzyści niż inne firmy oferujące systemy informatyczne, a nie znające uwarunkowań branży finansowo-księgowej.RAPORTY, ANALIZY


Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres raportów, ekspertyz i analiz dostosowanych do specyfiki ich działalności, a także konkretnych celów. Dzięki temu uzyskacie Państwo niezbędne informacje na temat aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rentowności prowadzonych działań i inwestycji oraz możliwości rozwoju firmy.
 
Na podstawie indywidualnych życzeń i wymagań przygotowujemy analizy z zakresu:
 
    1. Zarządzania finansami (m.in. analiza rentowności, projekty restrukturyzacyjne i optymalizacji kosztów, projektowanie i wdrażanie systemów controllingu, analiza i planowanie płynności, analiza i pozyskanie źródeł finansowania działalności, analiza i przygotowanie biznes planów)

 

    2. Doradztwa gospodarczego – przygotowanie strategii rozwoju firmy, analiza modelu biznesowego, analiza potencjału firmy i szans rozwojowych, analiza modelu zarządzania przedsiębiorstwem

 

    3. Marketingu (m.in. analiza konkurencji, badania rynku, analiza SWOT, analiza czynników i warunków działań marketingowych przedsiębiorstwa)

 

    4. Rozwoju eksportu (strategie i plany rozwoju eksportu)

 

    5. Oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa na podstawie jego cech bilansowych, jakościowych oraz danych makroekonomicznych. Model powstał na podstawie wyników estymacji parametrów panelowego wielomianowego modelu logitowego (modelu uporządkowanego prawdopodobieństwa) i pozwala na nadanie ratingu (scoringu) finansowego analizowanemu przedsiębiorstwu.

 

   6. Analizy procesów biznesowych zachodzących w ramach danej organizacji z punktu widzenia ich potencjalnego wydzielenia do organizacji zewnętrznych (analiza potrzeb w zakresie outsourcingu), w szczególności identyfikacja procesów należących do działalności podstawowej (core biznesu organizacji) oraz procesów pomocniczych.

 RAPORTY AUTOMATYCZNE


RAPORTY FINANSOWE I ZARZĄDCZE

Proponujemy cykliczne przygotowanie i przesyłanie mailem raportów finansowych i zarządczych dla Państwa spółki.

Dzięki skorzystaniu z oferty nasi klienci:

  • szybko oceniają aktualną płynność finansową swojej firmy
  • patrzą na wyniki firmy z nowej perspektywy
  • wiedzą jak ich wiarygodność jest oceniana przez dostawców i kontrahentów
  • otrzymują gotowe materiały na posiedzenia zarządu, rady nadzorczej oraz do umieszczenia na stronie www (przesyłamy wersje edytowalne raportów)
  • uzyskują potwierdzenie, że ich działania budują wartość firmy

 

Cena to tylko 400 zł netto za każdy zestaw 5 raportów:

  • raport o należnościach i zobowiązaniach firmy (wiekowanie)
  • raport o sytuacji finansowej za 3 ostatnie lata
  • raport o wiarygodności firmy (prawdopodobieństwo upadłości)
  • analiza wskaźnikowa sprawozdania
  • analiza struktury i dynamiki sprawozdania

+ BONUS: wycena firmy 3 metodami (jeden raz w roku).

Wypełniając formularz zamówienia mogą Państwo zdecydować, czy chcecie otrzymywać raporty miesięczne czy kwartalne. Raporty generujemy w ciągu 24h od momentu otrzymania danych (w dni robocze).

 

Dodatkowo w naszej ofercie proponujemy :

 

 

Raport doradczy z analizy opłacalności outsourcingu obszaru księgowości

 

Usługa na podstawie wprowadzonych danych generuje raport oraz rekomendacje dotyczącą efektywności podjęcia decyzji o rozpoczęciu outsourcingu procesów z obszaru:

 

- księgowości

- zarządzania finansami

- obszaru rekrutacji

- szkoleń

- kadr

 

Raport analityczny oceny ryzyka kredytowego wykorzystujący model ratingowy

 

 

Usługa przedstawia ocenę ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa na podstawie jego cech  bilansowych, jakościowych oraz danych makroekonomicznych.  Efekt usługi to raport nadający rating (scoringu) finansowy analizowanemu przedsiębiorstwu. Usługa jest dostosowana do sytuacji makroekonomicznej oraz do specyfiki branży, w której działa analizowane przedsiębiorstwo. Nadawany w raporcie rating jest miernikiem oceny ryzyka podjęcia współpracy z analizowanym przedsiębiorstwem.

 SPECJALISTYCZNE USłUGI FINANSOWE


1. Uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych
 
Usługa służąca do konsolidacji wyników i sprawozdań finansowych podmiotów powiązanych. Ze względu na specyfikę tego obszaru usługa obejmuje najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze mające wpływ na wyniki skonsolidowane grupy firm. Może być także wykorzystywana do konsolidacji kilku firm nie powiązanych kapitałowo i nie mających obowiązku konsolidacji wynikającego z przepisów prawa (np. zależne od jednej osoby fizycznej).
 
2. Zarządzanie ryzykiem walutowym  
 
Usługa analityczna służąca do określenia ekspozycji na ryzyko walutowe, na które narażony jest każdy przedsiębiorca prowadzący rozliczenia w walutach obcych( odchylenie standardowe, średnie odchylenie, analiza scenariuszowa, Value at Risk (VaR)) Usługa pozwala na ocenę ryzyka w zależności od czynników takich jak wzrost/spadek kursu i podejmowanie decyzji zarządczych popartych pełną wiedzą o ich potencjalnych konsekwencjach.
 
3. Wyceny przedsiębiorstw
 
Usługa dokonuje wyceny firmy na rzecz właściciela lub potencjalnego inwestora przy zastosowaniu poniższych metod:
- metody majątkowe: księgowa, skorygowanych wartości aktywów netto, odtworzeniowa i likwidacyjna,
- metody dochodowe: DCF,
- metody porównawcze: P/E, P/BV, MC/S
- metody mieszane: niemiecka, szwajcarska, wycen przedsiębiorstw nierentownych.
 
4. Rezerwy na odprawy emerytalne, jubileuszówki i inne świadczenia dla pracowników
 
Usługa służy do naliczania i szacowania rezerw kosztowych związanych z posiadanymi zasobami ludzkimi i kosztami ich utrzymania w przyszłości (rezerwy na koszty, które firma poniesie w przyszłości). Usługa umożliwia przeprowadzenie w szybki i prosty sposób bardzo skomplikowanego
i pracochłonnego zadania wymagającego przeanalizowania danych każdego pracownika.
 
5. Zmiana stanu produktów
 
Usługa w sposób niezwykle szybki i prosty dokonuje oszacowania zmiany stanu produktów w RZiS. Na tej podstawie wynik usługi poszerzony zostaje o przekształcenie RZiS w wariancie kalkulacyjnym na RZiS w wariancie porównawczym.
 
6. Podatek odroczony
 
Usługa służy do naliczania i szacowania podatku odroczonego z powstałego w wyniku pojawienia się różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową. Usługa umożliwia przeprowadzenie w szybki i prosty sposób bardzo skomplikowanego i pracochłonnego zadania wymagającego przeanalizowania wielu danych.
 
7. Sprawozdanie CF na podstawie bilansu i RZiS
 
Usługa obejmuje sporządzenie uproszczonego rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa. Wynik to rachunek przepływów pieniężnych o dużym stopniu przybliżenia do rachunku sporządzonego w oparciu o wszelkie niezbędne informacje. Niniejsze usługa doskonale sprawdza się do celów zarządczych oraz kontrolnych.

  PLANY FINANSOWE


Chcesz uchronić swój biznes przed utratą płynności finansowej ?

Martwisz się kolejną falą kryzysu?

Zastanawiasz się jak skutecznie wprowadzić plan oszczędnościowy w swojej firmie i zredukować koszty ?
 
Zaufaj specjalistom z PL Europa!
Profesjonalny program redukcji kosztów firmy oraz plan finansowy, przygotowany w oparciu o jej potrzeby i możliwości, minimalizujący ryzyko utraty płynności to niezbędne narzędzie każdego Dyrektora Zarządzającego. W PL Europa wiemy, jak ważne jest prawidłowe zarządzanie strukturą finansową przedsiębiorstwa, dlatego też oddajemy do Twojej dyspozycji najlepszych specjalistów. Podczas spotkania bezpłatnie przeanalizujemy finanse Twojej firmy, doradzimy skuteczne rozwiązania i zaplanujemy działania na kolejne lata tak, by Twoja firma mogła stale rozwijać swoje możliwości.
 
Gwarantujemy skuteczność naszych działań. Pomogliśmy już dziesiątkom firm skutecznie wdrożyć plany naprawcze oraz usprawnić funkcjonowanie, a co ważne pobieramy wynagrodzenie tylko za efekty naszej pracy.FORIGAMI


W kwietniu 2011 r. PL Europa S.A. zawarła umowę ze spółką MakoLab S.A. na opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie portalu finansowego on-line, oferującego dostęp do praktycznych narzędzi i analiz finansowych. Narzędzia analityczne dostępne na platformie skutecznie wypełniają lukę pomiędzy możliwościami tradycyjnych systemów finansowo-księgowych a oczekiwaniami  informacyjnymi kadry zarządzającej i właścicieli firm.
Platforma działa w modelu cloud computing (SaaS), a zaimplementowane w niej rozwiązania zrewolucjonizują sposób pozyskiwania informacji zarządczych. Każdy użytkownik otrzymuje dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych, dzięki którym może samodzielnie wykonywać profesjonalne raporty i analizy.
Model biznesowy Forigami zapewnia dostęp do narzędzi poprzez takie strategie cenowe, które nie stanowią bariery w procesie podejmowania decyzji zakupowej.


Zapraszamy na www.forigami.plZapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa