+

Konkurs V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

2017-03-08

Od 28 lutego do 30 marca 2018r. trwa nabór wniosków dla projektów obejmujących działania z obszaru gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem.PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA: V Ochrona Środowiska

DZIAŁANIE: V.1  Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom

PODDZIAŁANIE: V.1.1  Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1407 – XIV piętro)

 

Przedmiot dofinansowania:

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:

  • budowa, przebudowa obiektów małej retencji, w tym retencji naturalnej (np. renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodno-błotnych),
  • budowa, przebudowa  urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej,
  • budowa systemów zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania na obszarach miast poniżej 100 tys. mieszkańców,
  • budowa lub modernizacja urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów,
  • rozwój regionalnego systemu monitorowania i wczesnego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz prognozowania występowania zagrożeń.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

 jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,

  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
  • spółki wodne,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • organizacje pozarządowe.

Ze wsparcia w ramach poddziałania wyłączone są Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie:

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 lutego 2018 r., a kończy 30 marca 2018r.

 

 

Poziomy wsparcia:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85 % kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

 

 

Więcej informacji pod adresem: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2343-poddzialanie-v-1-1-gospodarka-wodna-i-zarzadzanie-ryzykiem

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy