+

Konkurs IV.1.2 Odnawialne źródła energii

2017-09-05

Nabór wniosków do konkursu IV.1.2 Odnawialne źródła energii zaplanowano w terminie 29 grudnia 2017r. - 19 stycznia 2018r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: IV.1.2 Odnawialne źródła energii

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest:  Urząd Marszałkowski w Łodzi.

 

Przedmiot konkursu:

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii

 • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii).  

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii. W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

 • elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
 • instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
 • elektrowni wiatrowych,
 • instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
 • instalacji wykorzystujących biomasę,
 • instalacji wykorzystujących biogaz.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:
− w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
− w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
− w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
− w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).

W ramach Konkursu kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 200 kWp. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.2 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 • jednostki naukowe, szkoły wyższe,
 • spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS
 • organy administracje państwowej,
 • PGL, Lasy Państwowe,

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski można składać w terminie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 (w godz. 08:00-15:00).  

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie i poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85 %. Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 10 Regulaminu konkursu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10 000 000 Euro (słownie: dziesięć milionów Euro), tj. 42 493 000 PLN (słownie czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), kurs Euro = 4,2493 PLN z dnia 28.07.2017.

 

Więcej informacji na: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2031-poddzialanie-iv-1-2-odnawialne-zrodla-energii

Powrót Zapytaj o swój projekt

Zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy