+

Konkurs 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

2017-12-11

Nabór wniosków- II runda: 1 czerwca - 28 czerwca 2018 r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw

 

I. Instytucja ogłaszająca konkurs:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

 

II. Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

- przedsiębiorstwa

- konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

 

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

 W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

 

III. Przedmiot konkursu:

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 - przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

 - przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

 

IV. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 84 012 000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwanaście tysięcy złotych).

 

V. Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.
Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.
Prace przedwdrożeniowe: 50%.
Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
2. Maksymalna wartość projektu ogółem – nie została określona.
3. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 25 000 000 zł.
4. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 62 505 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych).

 

VI. Termin składania wniosku o dofinansowanie projektu:

 Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:

- I runda: 9 stycznia 2018 r. - 31 stycznia 2018 r.

- II runda: 1 lutego 2018 r. -  28 lutego 2018 r.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/859-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-06-12-2017-r

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy