+

Konkurs 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

2017-09-07

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 września 2017r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

 

I. Instytucja ogłaszająca konkurs:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

II. Przedmiot konkursu,

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami SzOOP RPO WŁ w zakresie  Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na: 

  •  inwestycjach w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 20 000 000 EUR (słownie: dwadzieścia milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 84 986 000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

55 % dofinansowania – Mikro i Mały Przedsiębiorca,

45 % dofinansowania – Średni Przedsiębiorca,

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000 zł.

 

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu:

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na rundy, od dnia rozpoczęcia naboru tj. 19 września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r.

Terminy poszczególnych rund:

  • I runda: 19 września 2017 r. - 4 października 2017 r.;
  • II runda: 5 października 2017 r. - 2 listopada 2017 r.;
  • III runda: 3 listopada 2017 r. - 1 grudnia 2017 r.

Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu. Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Konsultantów ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie  i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/795-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw-17-08-2017-r

Powrót Zapytaj o swój projekt

Zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy