+

Konkurs 2.2.2. Promocja gospodarcza regionu - rusza już wkrótce

2017-08-01

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 2 października - do 13 października 2017r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020

Działanie: 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: II.2.2 promocja gospodarcza regionu

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest:  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 

Przedmiot konkursu:

  • przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy;
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  • organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.2 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

  • Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 02 października 2017 r. a kończy 13 października 2017r.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85 %.
Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 10 Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 50 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 3 000 000 EUR (słownie: trzy miliony euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 12 746 700 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset złotych).

Więcej informacji pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/790-2-2-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-2-2-2-promocja-gospodarcza-regionu-27-07-2017-r

Powrót Zapytaj o swój projekt

Zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy