+

Konkurs dla Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne

2017-06-11

Od 28 luty-13 marca 2018r. trwa nabór wniosków do konkursu II 1.1. Tereny inwestycyjneProgram Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIE: II.1  Otoczenie biznesu

PODDZIAŁANIE: II.1.1  Tereny inwestycyjne

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 

Przedmiot dofinansowania

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu tj.:

  • kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 lutego 2018 r., a kończy 13 marca 2018r.

 

Poziomy wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych).

W przypadku projektów rewitalizacyjnych maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi 86 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł), z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis lub odnoszą się do generowania dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego, dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85% i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

 

Więcej informacji pod adresem:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-otoczenie-biznesu-211-tereny-inwestycyjne-3/

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy