+

Konkurs 5.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska

2018-02-21

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 marca 2018 r., a kończy 27 kwietnia 2018r.PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA: V Ochrona Środowiska

DZIAŁANIE: V.4  Ochrona przyrody

PODDZIAŁANIE: V.4.2  Przeciwdziałanie degradacji środowiska

 

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź)

 

Przedmiot dofinansowania:

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • Budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych (w tym projekty z zakresu tworzenia i odnowy szlaków turystycznych) oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze).

Wyłącznie jako element ww. typów projektów możliwe jest opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

  • jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe,
  • przedsiębiorcy,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • Lokalne Grupy Działania.

Ze wsparcia w ramach poddziałania wyłączone są Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 marca 2018 r., a kończy 27 kwietnia 2018r.

 

Poziomy wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85 % kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

 

Więcej informacji pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/54-ochrona-przyrody-542-przeciwdzialanie-degradacji-srodowiska-2/

Powrót Zapytaj o swój projekt

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy